บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ศ.ดร.ศุภชัย สองห์ยบุศย์ ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0629154166 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ศึกษาดูงาน
           โดยเดินทางไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบล พนมรุ้ง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์ ระยะทาง 250 กิโลเมตร
           ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ศ.ดร.ศุภชัย สองห์ยบุศย์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง