บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขติดต่อ 0614561836 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ใช้ในการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการ COPAG Getting Connected: Digital Skills Training for Older People เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านกุดร่อง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
           โดยเดินทางไปยัง บ้านกุดร่อง ตำบล ท่าขอนยาง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 10 กิโลเมตร
           ในวันที่ 05 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11:27:00 น. ถึงวันที่ 07 สิงหาคม 2565 เวลา 11:27:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขออนุมัติให้นายทรงศักดิ์ เนื่องไชยยศ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป เป็นพนักงานขับรถชั่วคราว ในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 แทน เนื่องจากพนักงานขับรถของวิทยาลัยฯ ติดเดินทางไปราชการ
       
      ลงชื่อ........ ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง