บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์ ตำแหน่ง ผู้รักษาการผู้อำนวยการ สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เข้าร่วมอบรมสัมนา
           โดยเดินทางไปยัง จังหวัดชลบุรี ตำบล - อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ระยะทาง 400 กิโลเมตร
           ในวันที่ 01 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.มลฤดี เชาวรัตน์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง