บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 23 กันยายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ทิพสุดา ญาณาภิรัต ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ทำกิจกรรมอบรมลูกเสือ ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม เนื่องจากรถบัสมหาวิทยาลัยที่นำนิสิตไปร่วมกิจกรรมเสียระหว่างทาง จึงขอความอนุเคราะห์เป็นการเร่งด่วน
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม ตำบล ดงใหญ่ อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 25 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เบอร์โทรผู้ประสานงาน อ.ดร.วัฒนพงศ์ คงสืบเสาะ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 081-5455626
       
      ลงชื่อ........ ทิพสุดา ญาณาภิรัต ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง