บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 27 กันยายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสุรางค์รัตน์ เนื่องไชยยศ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หมายเลขติดต่อ 094-025-8505 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวน 22 ท่าน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินสุวรรณภูมิ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 23:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสุรางค์รัตน์ เนื่องไชยยศ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง