บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า พมลพร ทองโรจน์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0803424744 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ลงพื้นที่ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสมผสาน (Mixed Method) เรื่อง “การสัมมนาสถานะการวิจัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาณาบริเวณศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
           โดยเดินทางไปยัง บ้านดงบัง ตำบล ดงบัง อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ พมลพร ทองโรจน์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง