บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายภานุพงษ์ พันธ์ชมภู ตำแหน่ง ประธานนิสิตสาขารัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 2 สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0653352076 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เข้าร่วมโครงการ 19 ปี ราชสีห์ ตุ้มโฮมน้องพี่ทอดผ้าป่าสามัคคีฮ่วมชุมชน
           โดยเดินทางไปยัง วัดโพธิ์ศรี บ้านเข็ง หมู่ที่ 7 ตำบล เสือเฒ่า อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 80 กิโลเมตร
           ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายภานุพงษ์ พันธ์ชมภู ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง