บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 10 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อ.ดร.อัครา มะเสนา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0627824594 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการพาทีความร่วมมือ 10 สถาบัน
           โดยเดินทางไปยัง กรุงเทพมหานคร ตำบล ดินแดง อำเภอ แขวงดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 400 กิโลเมตร
           ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อ.ดร.อัครา มะเสนา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง