บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 18 ตุลาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้าง วิจัย และนวัตกรรม สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
           โดยเดินทางไปยัง พัทยา ตำบล - อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี ระยะทาง 500 กิโลเมตร
           ในวันที่ 05 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง