บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 6239 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ จัดกิจกรรมค่ายพักแรมตามโครงการพัฒนาทักษาะ
           โดยเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติไทยทอง ตำบล - อำเภอ หนองบัวละเหว จังหวัด ชัยภูมิ ระยะทาง 250 กิโลเมตร
           ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 04:00:00 น. ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากพนักงานขับรถพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากกลับจากไปราชการที่จังหวัดหนองคาย
       
      ลงชื่อ