บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 4788 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ พานิสิตออกโครงการ
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมคลาวพลาซ่า ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 800 กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง