บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด PO หมายเลขติดต่อ 0898473435 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทาไปราชการจัดโครงการ Radical Youth for Future : ค่ายสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่
           โดยเดินทางไปยัง อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร และสักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สกลนคร และมุกดาหาร ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 06 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 08 มกราคม 2566 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง