บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 16 ธันวาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ตำแหน่ง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ สังกัด คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 2726 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ศึกษาดูงาน
           โดยเดินทางไปยัง ภาคตะวันออก ตำบล - อำเภอ - จังหวัด - ระยะทาง 800 กิโลเมตร
           ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง