บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 มกราคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขติดต่อ 0655077735 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการเสรีส่องปากท้องประชาชน
           โดยเดินทางไปยัง บ้านซับหวาย ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ ระยะทาง 258 กิโลเมตร
           ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05:30:00 น. ถึงวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 21:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ รบกวนโทรบอกผู้ประสานงาน (น้องเพียว) 0649967425
       
      ลงชื่อ........ จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ไม่มีคนขับรถ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง