บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวปภาดา รัตนตระกูล ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 084-290-0003 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ใช้ในการไปสัมมนาของคณาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมในจังหวัดมุกดาหาร ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด มุกดาหาร ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นางสาวปภาดา รัตนตระกูล ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง