บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 มีนาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์นิรันดร ทำนุ ตำแหน่ง สังกัด คณะมนุษย์ฯ หมายเลขติดต่อ 0655077735 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ คณะมนุษย์ฯ ขอยืมรถวันที่ 15 มีนาคม​ 2566 07.00​ น. ไปส่งนิสิต 30 คน ​ที่ สมาคม​คนทาม เขื่อนราษีไศล​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ​ และตีรถเปล่ากลับเลยครับหลังจากส่งแล้ว
           โดยเดินทางไปยัง สมาคม​คนทาม ตำบล เขื่อนราษีไศล​ อำเภอ ราษีไศล​ จังหวัด ศรีสะเกษ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06:30:00 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ 1.ประสานผ่านทาง ผศ.จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล 2 ไปส่งนิสิต 30 คน ​ที่ สมาคม​คนทาม เขื่อนราษีไศล​ อ.ราษีไศล​ จ.ศรีสะเกษ​ และตีรถเปล่ากลับเลยหลังจากส่งแล้ว
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์นิรันดร ทำนุ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง