บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 03 พฤษภาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายจักรพงศ์ กุตเสนา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต สังกัด สำนักศึกษาทั่วไป หมายเลขติดต่อ มือถือ 087-4195091/ ภายใน 2105 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ใช้ในการเดินทางไปราชการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมเวลาดี ตำบล เมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครพนม ระยะทาง ไป-กลับ 530 กิโลเมตร
           ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายจักรพงศ์ กุตเสนา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง