บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ - มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งนิสิต
           โดยเดินทางไปยัง เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบล - อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 180 กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง