บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ สังกัด คณะวิทยาการสารสนเทศ หมายเลขติดต่อ 5360 มีความประสงค์ขอใช้รถ [ซ่อมบำรุง งดใช้งาน] รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ศึกษาดูงาน
           โดยเดินทางไปยัง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 400 กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง