บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 01 สิงหาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขติดต่อ 0655077735 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการอบรมองค์กรผู้ใช้น้ำประจำปีของตำบลขามเฒ่าฯ
           โดยเดินทางไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่ 17 ตำบล ขามเฒ่าพัฒนา อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 17:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ออกจากวิทยาลัยการเมืองฯ เวลา 8.00 และขอให้ไปรอบรับเวลา 15.30 น. --
       
      ลงชื่อ........ จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง