บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 สิงหาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ หมายเลขติดต่อ 3511 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ นำนิสิตไปปฏิบัติงานเขียนเส้นสีนอกสถานที่
           โดยเดินทางไปยัง พระธาตุนาดู ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 160 กิโลเมตร
           ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง