บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 31 สิงหาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด PO หมายเลขติดต่อ 0898473435 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ขนน้ำดื่มและซื้อของต่างๆสำหรับจัดโครงการบริการวิชาการ
           โดยเดินทางไปยัง ห้างเสริมไทยคอมเพล็คและห้างแมคโคร มหาสารคาม ตำบล - อำเภอ - จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 04 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13:30:00 น. ถึงวันที่ 04 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ นัดพบที่หน้าห้องสมุดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง