บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 05 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นภาพร อุดมลาภ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3735 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ นำเอกสารโครงการไปให้ผู้ประกอบการเซ็น และนำใบเสร็จรับเงินกลับมา ณ โรงแรม กรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรม กรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 140 กิโลเมตร
           ในวันที่ 06 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00:00 น. ถึงวันที่ 06 กันยายน 2566 เวลา 12:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นภาพร อุดมลาภ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง