บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3715 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อเดินทางไปนิเทศนิสิตฝึกงาน
           โดยเดินทางไปยัง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ ตำบล ผักปัง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ ระยะทาง 313.6 กิโลเมตร
           ในวันที่ 09 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06:30:00 น. ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ สถานที่ไปนิเทศนิสิตฝึกงาน ที่ว่าการอำเภอภูเขียว ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส อบต.บ้านยาง อบต.รอบเมือง อบต.โสกนกเต็น อำเภอพล สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง