บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 11 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นงลักษณ์ พุ่มม่วง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานฯ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3716 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานฯ นอกสถานที่
           โดยเดินทางไปยัง เชื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธ์ ตำบล - อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ ระยะทาง 36 กิโลเมตร
           ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07:30:00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ทั้งนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานฯ
       
      ลงชื่อ........ นงลักษณ์ พุ่มม่วง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง