บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 12 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด PO หมายเลขติดต่อ 0898473435 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางลงสำรวจพื้นที่และติดต่อประสานงานเพื่อจัดโครงการ Change the World เฟส 2
           โดยเดินทางไปยัง ร.ร.มัธยมพรสำราญ ตำบล พรสำราญ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 19:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอยกเลิกการจองรถกระบะที่ได้ขอใช้ไปก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนี้
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก รถใช้งานไม่ได้ท้อน้ำมันขาด
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง