บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 14 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.นิพัทธา หรรนภา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ หมายเลขติดต่อ 062-6419478 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับและส่งคณาจารย์คณะสถาปัตฯ
           โดยเดินทางไปยัง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 06:30:00 น. ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 19:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.นิพัทธา หรรนภา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง