บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 15 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ หมายเลขติดต่อ 062-9154166 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับและส่งคณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ
           โดยเดินทางไปยัง ณ วัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย ตำบล โพนสูง อำเภอ ปทุมรัตน์ จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 16 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00:00 น. ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ กรุณาส่งคำสังเดินทางให้ พขร.ในวันเดินทางในการปฏิบัติงานราชการ
       
      ลงชื่อ........ ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง