บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อ.วรรณา คำปวนบุตร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หมายเลขติดต่อ 09 3245 0524 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ััรับและส่งคณาจารย์นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
           โดยเดินทางไปยัง เดินทางไปบ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบล แกดำ อำเภอ แกดำ จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ โปรดเตรียมคำสั่งเดินทางไปราชการให้พนักงานขับรถในวันเดินทางไปราชการ
       
      ลงชื่อ........ อ.วรรณา คำปวนบุตร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง