บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายคมกริช วงศ์ภาคำ ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน สังกัด สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช มมส. หมายเลขติดต่อ 09 9425 496 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับและส่ง บุคลกรของสถาบันวิจัยวลัยรุขเวช
           โดยเดินทางไปยัง เดินทางไปที่สถาบันวิจัยวลัยรุขเวช ตำบล นาดูน อำเภอ นาดูน จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายคมกริช วงศ์ภาคำ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง