บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 กันยายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า น.ส.เจณจิรา สีมาศ ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 08 0718 6680 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับและส่งผู้บริหารและบุคลากรไปร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมรามาการ์เด้นส์ และ ม.เกษรศาสตร์ ตำบล ลาดยาว อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทมหานคร ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ น.ส.เจณจิรา สีมาศ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง