บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 16 ตุลาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า โศภิต ชีวะพานิชย์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0832660567 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ กิจกรรมฟังบรรยายโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นทางวิชาการของนิสิตเอกการเมืองการปกครองเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 131.69 กิโลเมตร
           ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ โศภิต ชีวะพานิชย์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง