บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 19 ตุลาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ตำแหน่ง รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการฯ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3732 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับ รศ.ดร.สัญญารัตน์ กลับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ขอเปลี่ยนแปลงการจองรถในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ในเวลา 16.00 - 19.00 น. เนื่องจากไฟลท์บินมีการเปลี่ยนแปลง (ไฟลท์ 18.45 - 19.45 น.)เนื่องจากไม่สามารถจองในเวลาซ้อนทับได้จึงอยากให้น้าคนขับ ออกตัวสัก 18.30 เพื่อให้ถึงสนามบินโดยประมาณ 19.30 ก่อนไฟลท์ลงเวลา 19.45 น.
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 150 กิโลเมตร
           ในวันที่ 05 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 19:30:00 น. ถึงวันที่ 05 พฤศจิกายน 2566 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง