บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 20 ตุลาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า น.ส.อภิชญา จำรูญศิริ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ สังกัด สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ หมายเลขติดต่อ 062-3726840 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการบริการวิชาการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
           โดยเดินทางไปยัง ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบล ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ น.ส.อภิชญา จำรูญศิริ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง