บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 ตุลาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.อรวิชญ์ กุมพล ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล สังกัด กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี หมายเลขติดต่อ 043754240 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.2566 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี
           โดยเดินทางไปยัง ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.อรวิชญ์ กุมพล ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ผู้ขอใช้รถขอยกเลิก
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง