บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจารุณี มาพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3715 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อเดินทางไปร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และไปรับอาหารโรงทาน
           โดยเดินทางไปยัง 1. บ้านท่าแร่ 2. ตลาดน้อย มมส ตำบล ตำบลตลาด และตำบลขามเรียง อำเภอ อำเภอเมืองมหาสารคาม และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 50 กิโลเมตร
           ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00:00 น. ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เวลา 09.00 น. เดินทางไปรับเอาอาหารที่จะทำโรงทานที่บ้านท่าแร่ เวลา 14.00 น. เดินทางไปร่วมงานทอดถวายต้นกฐิน ที่ตลาดน้อย
       
      ลงชื่อ........ นางสาวจารุณี มาพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง