บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3714 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่งวิทยากรโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นทางวิชาการของนิสิตเอกการเมืองการปกครองเพื่อสร้างความเป็นเลิศ: นักพัฒนานโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และนักประชาธิปไตยดิจิทัล (Digital Democracy)
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินร้อยเอ็ด ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง 120 กิโลเมตร
           ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16:00:00 น. ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง