บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0873479462 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปบันทึกวิดีโอประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
           โดยเดินทางไปยัง หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการซ่อมแซมรถ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง