บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0623726840 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปประชุมวิชาการเครือข่ายภาคีสมาชิก 7 สถานบัน ครั้งที่ 5
           โดยเดินทางไปยัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล - อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกการใช้งาน
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง