บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 ธันวาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหง ตำแหน่ง นายกสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สังกัด สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0985148608 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการ COPAG สานฟันนำน้ำใจสู่ชุมชน
           โดยเดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านนายูง ตำบล นายูง อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี ระยะทาง 230 กิโลเมตร
           ในวันที่ 06 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 07 มกราคม 2567 เวลา 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง