บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 ธันวาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า น.ส.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 092-9046424 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ไปประชุม ศูนย์วิจัย ของคณะ ที่จัดโดย กองวิจัย มมส
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมดิวารี จอมเทียน บีช ตำบล หนองปรือ อำเภอ จอมเทียน จังหวัด ชลบุรี ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 23:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ น.ส.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ผู้ขอใช้แจ้งยกเลิกขอใช้รถยนต์
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง