บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 ธันวาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.คมกริช การินทร์ ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สังกัด คณะดุริยางคศิลป์ หมายเลขติดต่อ 043754385 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนฯ 9-11 ม.ค.2566 (รับ-ส่ง บุคลากร) คณะดุริยางคศิลป์
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมเวลาดี นครพนม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครพนม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 09 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 21:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.คมกริช การินทร์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง