บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 26 ธันวาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า เปรมกมล มาลัยพวง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3733, 0818203050 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อนำผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้ากลุ่มงานฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 140 กิโลเมตร
           ในวันที่ 05 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11:30:00 น. ถึงวันที่ 05 มกราคม 2567 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ เปรมกมล มาลัยพวง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง