บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวปวิตรา สินเทาว์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มมส. หมายเลขติดต่อ 0-4375-4416 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาวิชาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 24-26 มมกราคม 2567
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช ตำบล เมืองพัทยา อำเภอ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ต่อภายใน 1758
       
      ลงชื่อ........ นางสาวปวิตรา สินเทาว์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ขอยกเลิก
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง