บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์ชลธิชา บรรหาร ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน สังกัด โรงเรียนแสาธิต มมส. (ฝ่ายประัถม) หมายเลขติดต่อ มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ วันภที่ 31 มกราคม 2567
           โดยเดินทางไปยัง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ตำบล นิเวศน์ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์ชลธิชา บรรหาร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง