บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 08 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายภราดร รูปเหมาะ ตำแหน่ง ประธานเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 2 สังกัด เอกการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 0636315043 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมโฮมศรัทธาบุญเอก 20 ปี ราชสีห์แห่งที่ราบสูง
           โดยเดินทางไปยัง วัดโนนรังสฤษฎร์ บ้านโนนรัง ตำบล โนนรัง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด ระยะทาง 80 กิโลเมตร
           ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายภราดร รูปเหมาะ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง