บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 12 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จีราวรรณ บุญคำภา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3732 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ใช้สำหรับเดินทางของคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เดินทางไปราชการต่างประเทศ เนื่องจากม.แห่งชาติลาวยังไม่ได้ตอบกลับหนังสือในการเข้าร่วม MOA ของคณะผู้บริหาร ซึ่งเลื่อนจากเดือนมกราคมเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ กำหนดคร่าวๆ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
           โดยเดินทางไปยัง ด่านข้ามแดนหนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย ระยะทาง 600 กิโลเมตร
           ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ จีราวรรณ บุญคำภา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก มีผู้ขอใช้บริการในวันและเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง