บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 17 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ทำการแทน นายอานันท์ มุ่งหาเงิน ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขติดต่อ 0986467212 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่งนิสิตในโครงการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1 และ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 2 เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่สาธารณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมของนักรัฐศาสตร์)
           โดยเดินทางไปยัง วัดศรีสวัสดิ์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ขอยืมรถตู้ไปส่งและไปรับ เวลาไปส่ง เวลา08.30 น. เดินทางจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองไปยังวัดศรีสวัสดิ์ และเวลาไปรับ 15.30 น. เดินทางกลับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
       
      ลงชื่อ........ ผศ.จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล ทำการแทน นายอานันท์ มุ่งหาเงิน ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง