บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 23 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร สังกัด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หมายเลขติดต่อ 4081 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติฯ ณ จังหวัดสุรินทร์
           โดยเดินทางไปยัง จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตำบล ด่าน อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึงวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง