บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 23 มกราคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร สังกัด การท่องเที่ยวและการโรงแรม หมายเลขติดต่อ 4081 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับบุคลากรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
           โดยเดินทางไปยัง จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตำบล ด่าน อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 27 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง